Regulamin

Start / Regulamin

Wstęp na teren Parku Kolejowego w Ogrodzieńcu jest potwierdzeniem, że zapoznali się Państwo z Regulaminem, akceptują jego postanowienia i zobowiązują się do jego przestrzegania.

Regulamin Parku Kolejowego w Ogrodzieńcu

 1. Wstęp na teren Parku i parking jest bezpłatny.
 2. Parking nie jest strzeżony. Właściciel Parku nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na jego terenie pojazdy i rzeczy w nich się znajdujące.
 3. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na teren Parku Kolejowego w Ogrodzieńcu tylko w obecności swoich opiekunów.
 4. Na teren Parku wchodzimy i wychodzimy tylko główną bramą zlokalizowaną przy Parkingu od strony kręgielni.
 5. Na teren Parku mogą przebywać zwierzęta domowe (np. psy), ale tylko nie agresywne, w kagańcach i na krótkich smyczach. Właściciel zwierzęcia musi być wyposażony w sprzęt do zbierania nieczystości, które musi po pupilu usunąć.
 6. Po terenie Parku można poruszać się tylko po alejkach. Nie można niszczyć zieleni. KATEGORYCZNIE ZABRANIA SIĘ PRZEMIESZCZANIA PO TORACH KOLEJOWYCH.
 7. Wszelkiego rodzaju odpady należy umieszczać w koszach na śmieci.
 8. Dzieci muszą przebywać w obecności rodziców, którzy ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.
 9. Właściciel Parku Kolejowego w Ogrodzieńcu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody związane z użytkowaniem Parku Kolejowego niezgodnie z jego przeznaczeniem.
 10. Korzystanie z urządzeń parkowych odbywa się tylko za okazaniem biletu i za zgodą personelu.
 11. Zbliżanie się do urządzeń w ruchu i bez zezwolenia personelu jest zabronione.
 12. Przy przekraczaniu torów kolejkowych należy zwrócić szczególną uwagę na poruszające się po nich pociągi, które mają zawsze pierwszeństwo.
 13. Właściciel Parku Kolejowego w Ogrodzieńcu nie odpowiada za rzeczy skradzione.
 14. Zabrania się pozostawiania rzeczy bez opieki.
 15. Ponadto to zabrania się:
  • wnoszenia wszelkich niebezpiecznych przedmiotów, materiałów łatwopalnych, pirotechnicznych oraz wszelkich innych mogących spowodować utratę zdrowia lub życia drugiego człowieka,
  • palenia papierosów (poza specjalnymi miejscami do tego przystosowanymi),
  • wnoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych.
 16. Korzystanie z toalet na terenie Parku jest bezpłatne.
 17. Na teren Parku nie będą wpuszczane osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem narkotyków oraz wszelkich innych środków odurzających.
 18. Klienci Parku ponoszą pełną odpowiedzialność finansową i prawną za wszelkie szkody jakie nastąpiły z ich winy.
 19. W sytuacji odniesienia kontuzji lub obrażeń ciała należy skontaktować się z obsługą Parku. Zgłoszenie takie będzie stanowić podstawę do ubiegania się o odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej naszego Parku.
 20. Park zastrzega sobie prawo do aktualizacji niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie jeżeli uzna to za konieczne lub niezbędne do poprawy obsługi Gości (Klientów) Parku Ogrodzieniec.
 21. Na terenie Parku oraz w jego pobliżu funkcjonuje system monitoringu dla celów zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na obiekcie. Wszystkie osoby wchodzące na teren Parku mają tego świadomość i wyrażają zgodę na nagrywanie.
 22. Osoby wchodzące na teren Parku Ogrodzieniec wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie ich wizerunku, zarejestrowanego podczas pobytu w Parku Ogrodzieniec dla celów marketingowych (art. 81 prawa autorskiego). Zgoda udzielona jest na czas nieokreślony i bez ograniczeń terytorialnych.
 23. Właściciel Parku Kolejowego w Ogrodzieńcu w sposób bezpieczny przetwarza i chroni dane osobowe swoich Klientów, a także wypełnia wszystkie wymagania wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – tzw. RODO – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 24. Osoby niestosujące się do powyższego regulaminu zostaną poproszone o opuszczenie Parku. Osoby łamiące regulamin Parku mogą również podlegać sankcją karnym wynikających z przepisów kodeksu cywilnego.
 25. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 26.04.2019 r.